top of page

PROPOSTA PER ALS NOUS EIXOS VERDS 

Carrer Consell de Cent, Barcelona

2021

Concurs convocat per l'Ajuntament de Barcelona. BIMSA

Proposta: AAUP arquiectes, Jordi Romero i Guillem Gascón

La xarxa de vies verdes, juntament amb la limitació severa de la velocitat dins la ciutat, introduirà un vector de qualitat generalitzat a tot l'Eixample, si aquests eixos verds a més relliguen la xarxa d'equipaments públics, i a més potencien els usos cívics i el comerç de proximitat i la resta de  serveis. D'alguna manera podríem dir que hauríem passat d'una isotropia formal a garantir l'accés homogeni de la ciutadania als valors que defineixen la qualitat de vida d'una ciutat.
Amb aquesta premissa, la proposta ha de contenir uns elements centrals, unitaris i que caracteritzin l'eix verd. D'aquests elements, el més potent ha de ser el corredor verd (de 8 metres d'amplada) i que pugui anar acollint els usos cívics, però sobretot els nous serveis ecosistèmics que contribuiran a la millora ambiental de la ciutat.
Aquest corredor verd unificarà tot l'eix, junt amb una franja de recorreguts mixtes de bicicletes, VMP i d'ocasionals vehicles de veïns o de serveis, sempre amb preferència a la mobilitat no motoritzada i una velocitat mínima (10 km/h). A aquesta velocitat, i sense trànsit passant, l'espai permet integrar sense problemes aquesta mobilitat pacificada en el conjunt d'una secció plenament abocada al joc, a l'estada i als serveis ecosistèmics. Mesclum.

 

bottom of page