top of page

PLA DE MILLORA URBANA DE LA COLÒNIA ARQUERS AL MUNICIPI DE CARDONA

Cardona, Bages

2020-en curs

Encàrrec: Diputació de Barcelona

Projecte: AAUP arquitectes. Jordi Romero, Guillem Gascón.

En curs de redacció.

El municipi de Cardona, a la comarca del Bages, disposa d’un Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central el 18 de novembre de 2014, amb el seu Text refós el 23 de gener de 2015 i publicat al DOGC núm. 6876 de 21 de maig de 2015. Al sud-oest del nucli de Cardona i limitant al sud de la carretera BV-3001, el POUM delimita un sector en sòl urbà no consolidat anomenat “PMU-8. Colònia Arqués” i que és l’objecte d'aquest PMU

.

La Colònia Arqués, Colònia Arquers o Colònia dels Arquers, és una antiga colònia de les mines de Cardona. Les primeres cases d’aquesta zona es van construir a l’any 1936 i varen créixer condicionades pels grans desnivells del terreny, al peu de la carretera del Miracle. Són construccions unifamiliars de petites dimensions molt senzilles, d'una planta d’altura, coberta a dues aigües i agrupades en fileres de quatre habitatges. 

La colònia es va construir en dues fases: la primera es va completar l'any 1936 (segons dades de cadastre) i estava constituïda per us 105 habitatges a la part central de l’actual Colònia. La segona fase es va finalitzar l'any 1961 (també segons dades de cadastre) i aquests nous habitatges es van situar entre la colònia original i el nucli urbà. Aquestes construccions van permetre una connexió més fàcil entre la colònia i el casc urbà de Cardona. Per altra banda, cal destacar que, mentre la primera fase es construeix a partir d'una patrons urbans racionalistes, conformant una estructura molt ordenada, en canvi, els habitatges de la segona fase se situen de manera més aleatòria, generant una estructura urbana feble que actualment presenta greus deficiències.

L’objectiu del PMU-8. Colònia Arquers és, per una banda, la reordenació del sector per tal de millorar la urbanització i la mobilitat de l’àmbit. Per l’altra, en tant que tot és sòl públic, establir els paràmetres de l’edificació per tal d’obtenir les tipologies que millor s’adaptin a les necessitats d’habitatge social de l’Ajuntament, i que alhora s’integrin de la millor manera possible en el model històric d’implantació residencial de la Colònia.

bottom of page