top of page

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM ALS XAMFRANS DE LA XARXA VIÀRIA BÀSICA DE GAVÀ

Gavà, Barcelona

2021-en curs

Encàrrec: Ajuntament de Gavà

Proposta: AAUP arquiectes, Jordi Romero, responsable i Guillem Gascón, coordinador.

Al municipi de Gavà és vigent el Pla General Metropolità de 1976. Aquest, en la regulació i ordenació del sistema viari, va definir geomètricament uns xamfrans per tal de crear unes àrees de protecció dels encreuaments entre dos carrers de la xarxa viària bàsica. Des de l’entrada en vigor del PGM s’han construït i consolidat un seguit d’infraestructures viàries al voltant del centre de la ciutat de Gavà que fan qüestionar la definició d’aquests xamfrans ja que, si bé la seva geometria pot ser adequada en alguns encreuaments, en d’altres provoca afectacions innecessàries sobre el teixit urbà preexistent.

És per aquest motiu que s’ha analitzat tot l’àmbit central de la ciutat per tal d’identificar el conjunt d’edificacions en situació de volum fora d’ordenació i, a partir d’aquí, determinar quines afectacions són innecessàries.

L’objectiu final és la redacció d’una Modificació de PGM per tal de desafectar algunes edificacions qualificades, total o parcialment, de sistema viari pel planejament vigent.

En curs de redacció.

bottom of page