top of page

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE CASTELLTERÇOL A L'ÀMBIT DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL VAPOR DE CASTELLTERÇOL

Castellterçol, Moianès

2019-en curs

Encàrrec: Diputació de Barcelona

Projecte: AAUP arquitectes. Jordi Romero, Guillem Gascón.

En curs de redacció.

L’únic sector d’ús industrial del municipi de Castellterçol és el polígon industrial El Vapor que, malgrat la seva transcendència socioeconòmica pel municipi, pateix una greu sèrie de mancances que impedeixen el correcte desenvolupament de l’activitat econòmica de les empreses que han apostat per establir-se a Castellterçol.

Tal i com estableix el document d’Avanç, els objectius generals de la Modificació puntual del PGOU en l’àmbit del polígon industrial El Vapor de Castellterçol es divideixen en tres d’essencials: Millorar la vialitat interna del polígon industrial i connectar-la de manera adequada a la xarxa viària local i a la supramunicipal, permetent l’accés rodat a totes les naus del polígon i integrant els diferents àmbits que formen el PI El Vapor de manera que es generin sinèrgies en favor del conjunt. Garantir l’adequada dotació de sistemes d’espais lliures, sobretot els de l’antic sector Pla parcial Sector C-IV, que tot i estar executat no s’han urbanitzat i s’utilitzen com a aparcament. Aquesta dotació ha de preservar de manera estricta els estàndards legals d’espais lliures públics del sector i dotar-los d’un interès real que en fomenti el seu ús per la ciutadania. Crear espais d’aparcament públic per tal de gestionar la gran demanda que hi ha actualment en dies laborables, calculada en 100-120 vehicles, per l’ús dels operadors del polígon industrial.

bottom of page