top of page

DIRECTRIUS URBANÍSTIQUES DE CANVI D'ÚS DE LOCALS COMERCIALS I PENSIONS EN HABITATGE SOCIAL AL CARRER JOVARA

Calella, Maresme

2020-2021

Encàrrec: Diputació de Barcelona

Projecte: AAUP arquitectes. Jordi Romero, Guillem Gascón.

Lliurat i validat.

Com en molts indrets de Catalunya, en el municipi de Calella hi ha una forta demanda d’habitatges socials i assequibles, adequats a la capacitat econòmica de la població i sobretot destinats a gent gran i joves. 

Una oportunitat que presenta Calella per augmentar el seu parc d’habitatge social es troba en el carrer Jovara. Aquest carrer, d’uns 1.400 metres de longitud i que forma part del primer eixample del nucli, presenta de fa anys molts locals buits. La seva ubicació a segona línia de mar, paral·lel al concorregut carrer de l’Església, i a prop del centre de dia per a la gent gran i del CAP, el converteix en un lloc ideal per estudiar un canvi d’ús dels locals en planta baixa per a destinar-los a habitatge social, adaptats i de lloguer.

Aquest canvi d’ús per activar els locals buits també pot anar acompanyat d’una transformació dels múltiples hotels i pensions presents al llarg del carrer en habitatge social, constituint així una forta regeneració urbana en aquest carrer cèntric del nucli.

El POUM de Calella, que és el planejament municipal vigent i que va ser aprovat definitivament el 20 d’abril de 2005, així com el Pla especial de Renovació d'usos turístics al casc urbà de Calella, amb un text refós aprovat l’any 2015, probablement necessitin ser modificats per tal de permetre aquesta regeneració del carrer Jovara.

Davant la problemàtica urbanística, l’Ajuntament de Calella ha abordat la redacció d’aquest document, que compta amb l’assistència de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA) de la Diputació de Barcelona.

bottom of page