PROPOSTA PER ALS NOUS EIXOS VERDS 

Carrer Consell de Cent, Barcelona

2021

Concurs convocat per l'Ajuntament de Barcelona. BIMSA

La xarxa de vies verdes, juntament amb la limitació severa de la velocitat dins la ciutat, introduirà un vector de qualitat generalitzat a tot l'Eixample, si aquests eixos verds a més relliguen la xarxa d'equipaments públics, i a més potencien els usos cívics i el comerç de proximitat i la resta de  serveis. D'alguna manera podríem dir que hauríem passat d'una isotropia formal a garantir l'accés homogeni de la ciutadania als valors que defineixen la qualitat de vida d'una ciutat.
Amb aquesta premissa, la proposta ha de contenir uns elements centrals, unitaris i que caracteritzin l'eix verd. D'aquests elements, el més potent ha de ser el corredor verd (de 8 metres d'amplada) i que pugui anar acollint els usos cívics, però sobretot els nous serveis ecosistèmics que contribuiran a la millora ambiental de la ciutat.
Aquest corredor verd unificarà tot l'eix, junt amb una franja de recorreguts mixtes de bicicletes, VMP i d'ocasionals vehicles de veïns o de serveis, sempre amb preferència a la mobilitat no motoritzada i una velocitat mínima (10 km/h). A aquesta velocitat, i sense trànsit passant, l'espai permet integrar sense problemes aquesta mobilitat pacificada en el conjunt d'una secció plenament abocada al joc, a l'estada i als serveis ecosistèmics. Mesclum.